27 July 2023
Lintel 10 cm. + Block 10 cm. ใช้คู่กัน ยิ่งประหยัด
แข็งแรง ก่อสร้างไว
ใช้แทนการหล่อคอนกรีตในที่ ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว และเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง


ได้มาตรฐาน
ภายในเสริมเหล็ก Double Mesh
ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. 1510-2541
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม


ประหยัดพลังงานและกันเสียง
กันความร้อนได้มากขึ้น
กันเสียงได้มากกว่า
**เมื่อใช้อิฐมวลเบาความหนา 10 ซม. ขึ้นไป


ติดตั้งไว หน้างานสะอาด