รางวัลและใบรับรอง

#
 

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

อิฐมวลเบา Q-CON ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G2 และ G2 ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-04 จากศูนย์วิจับและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถกันความร้อน ประหยัดพลังงานได้ดีกว่าอิฐประเภทอื่น

#
 

ฉลากลดคาร์บอน

ผู้ผลิตอิฐมวลเบารายแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำหรับผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา G2 ความหนา 7.5 cm. ความหนา 10 cm. ความหนา 12.5 cm. ความหนา 15 cm. ความหนา 17.5 cm. ความหนา 20 cm. ความหนา 22.5 cm. และความหนา 25 cm. จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น การติดตั้งชุด VSD ของ Motor Radial Fan Suction Hood การติดตั้ง Heat Exchanger Autoclave Station การอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำจากก๊าซไอเสียหม้อไอน้ำ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่น ๆ ในโรงงาน เป็นต้น

#
 

Green Industry ระดับ 4

ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบกิจการโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม

#
 

รางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "Eco Factory"

รางวัลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศรอบด้าน (Eco Factory) ได้แก่ การใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ โซ่อุปทานสีเขียว ภูมิทัศน์สีเขียว การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน้ำและน้ำเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#
 

CSR-DIW Award 

Q-CON เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ได้จนรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

#
 

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award)

Q-CON ได้รับจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย