ฉลากสิ่งแวดล้อมและรางวัลต่าง ๆ ที่ Q-CON ได้รับ

#
 

Energy Saving Label

อิฐมวลเบา Q-CON ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G2 และ G4 ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-04 จากศูนย์วิจับและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถกันความร้อน ประหยัดพลังงานได้ดีกว่าอิฐประเภทอื่น

 

Green Label

Q-CON ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยคุณภาพยังอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

 

Carbon Footprint

Q-CON ผ่านการรับรอง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการ "ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)" ที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคำนวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนเข้าสู่กระบวนการผลิต การขนส่ง การนำไปใช้ และการกำจัดซาก 

สินค้าที่ผ่านการรับรอง คือ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ 2, 4 และแผ่นผนังมวลเบาคิวคอน

 

#
 

Carbon Reduction Label

ผู้ผลิตอิฐมวลเบารายแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำหรับผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา G2 ความหนา 7.5 cm. ความหนา 10 cm. ความหนา 12.5 cm. ความหนา 15 cm. ความหนา 17.5 cm. ความหนา 20 cm. ความหนา 22.5 cm. และความหนา 25 cm. จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น การติดตั้งชุด VSD ของ Motor Radial Fan Suction Hood การติดตั้ง Heat Exchanger Autoclave Station การอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อไอน้ำจากก๊าซไอเสียหม้อไอน้ำ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่น ๆ ในโรงงาน เป็นต้น

#
 

SCG Green Choice

Q-CON ผ่านการรับรอง SCG Green Choice ซึ่งเป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี 

สินค้าที่ผ่านการรับรอง คือ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ 2, 4 และแผ่นผนังมวลเบาคิวคอน

 

Made in Thailand

Q-CON ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MiT)
ผลิตภัณฑ์ประเภทอิฐมวลเบา จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบทุกขนาดตั้งแต่ ความหนา 7.5 ซม. - 25 ซม. ครบทุกชั้นคุณภาพ G2 และG4

 

#
 

Green Industry Level 4

ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบกิจการโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม

#
 

Eco Factory

รางวัลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศรอบด้าน (Eco Factory) ได้แก่ การใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ โซ่อุปทานสีเขียว ภูมิทัศน์สีเขียว การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน้ำและน้ำเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#
 

Green Star Award

Q-CON ได้รับจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

#
 

CSR-DIW Award 

Q-CON เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ได้จนรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม