Career

2อัตรา

ช่างไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงาน : -

ความต้องการ

อายุไม่เกิน 32 ปี
เพศ ชาย
การศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :ช่างไฟฟ้า

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungpanw@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :12,350 บาท (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์)

รายละเอียดของงาน

  1. ดำเนินการตรวจซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์
  2. เขียนรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน
  3. ใช้อะไหล่และอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้น
  5. ดำเนินการใช้อะไหล่และอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1อัตรา

ผู้แทนขาย Q-Solution

ประสบการณ์การทำงาน :

ความต้องการ

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : ไม่เกิน 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการขายร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย 0-3 ปี
 

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungpanw@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการผลักดันยอดขายสินค้า RLC ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ดำเนินการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต
3. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับทางลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้า
4. ดำเนินการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า RLC
5. ดำเนินการติดตามและขายผลิตภัณฑ์ RLC ให้กับกลุ่มสถาปนิก ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
6. ดำเนินการติดตามและบริการลูกค้าเพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2อัตรา

ผู้แทนขาย

ประสบการณ์การทำงาน : 0-3 ปี

ความต้องการ

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : ไม่เกิน 32 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการขายร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย 0-3 ปี
ความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความรู้ด้านการตลาดและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :งานขาย

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungpanw@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :20,000 - 30,000  บาท  (ตามประสบการณ์)

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการขายและติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เข้มแข็งและมียอดขายมากขึ้น
3. ดำเนินการติดตามชำระเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
4. ดำเนินการประสานงานให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตามนโยบายบริษัท
5. ดำเนินการติดตามและบริการลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2อัตรา

พนักงานผลิต

ประสบการณ์การทำงาน : 0-3 ปี

ความต้องการ

อายุไม่เกิน 32 ปี
เพศ ชาย
การศึกษา ปวส.สาขายนต์ ผลิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :ควบคุมการผลิต , ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungpanw@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :12,350 บาท (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์)

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรโดยรอบ ตามใบเช็คเครื่องจักร (Check List)
2. ดำเนินการควบคุมดูแลและเดินเครื่องจักรตามขั้นตอนคู่มือ '' การเดินเครื่องจักรตัดกรีนบล็อค''
3. ดำเนินการเปลี่ยนลวดตัดตามขนาดของการตัดตามมาตรฐานที่กำหนดในวิธีปฎิบัติงาน ทั้งแนวยาวและแนวขวาง
4. ดำเนินการควบคุมดูแลเรื่องขนาด ความโค้ง บิ่น แตก ร้าวของกรีนบล็อคหลังการตัด
5. ดำเนินการแจ้งหัวหน้างานเมื่อเครื่องจักรเสียหาย หรือเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
6. ดำเนินการควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน Cutting# 2,Cutting# 3,Cutting# 4,ให้ปฏิบัติตามที่กำหนด
7. อยู่ประจำเครื่องจักรเมื่อมีการซ่อมบำรุง เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจเข็คเมื่อเสร็จงานซ่อม
8. ดำเนินการเติมน้ำมันหล่อลื่นชุด Needle ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
9. ดำเนินการดูแลรับผิดชอบความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบ