05 August 2022
คิวคอนสนับสนุนอิฐมวลเบาในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยในระดับชาติ ผลักดันทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีโลกเมื่อเร็วๆนี้ คุณถวิล ขวัญกิจสกุลวีระ ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จากนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ไปสู่ระดับโลก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของ
นายชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง
รวมไปถึงสร้างการยอมรับและยกย่องในศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ
โดยการจัดแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 จำนวน 25 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ โดยการแข่งขันดังกล่าว มีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,287 คน
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนผู้มีทักษะฝีมือแรงงานเป็นอย่างมาก
กิจกรรมครั้งนี้ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ได้สนับสนุนอิฐมวลเบาคิวคอน สำหรับใช้ในการแข่งขันดังกล่าว คิดเป็น มูลค่าประมาณ 13,500 บาท