21 November 2023

 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON โดยคุณครองบุญ โสภาวนิตย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล SET AWARDS 2023 ประเภท Outstanding Company Performance Awards ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ผู้นำด้านคอนกรีตมวลเบาของไทยมาเกือบ 30 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถคว้ารางวัล ในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Outstanding Company Performance Awards ได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ Q-CON ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า และเติบโตไปกับคู่ธุรกิจ ตามแนวทางของบริษัทที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบทั้งในทางด้านมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับ รางวัล “SET AWARDS” เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร มอบให้กับองค์กร และบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาคุณภาพองค์กร สร้างนวัตกรรมและผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รางวัล Business Excellence ด้านความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ และรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน