10 October 2023


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างบ้าน คงต้องมีการวางแผนในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องงบประมาณ การเลือกแบบบ้าน ความสวยงามของตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในบ้าน ซึ่งการสร้างบ้านในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญ และคำนึงถึงในเรื่องการกันความร้อน การประหยัดพลังงานภายในบ้าน มีส่วนช่วยลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือโลกเดือด เพราะบ้าน คือสถานที่ศูนย์รวมความสุข เป็นที่อยู่อาศัยที่จะอยู่กับเราไปอีกหลายปี...เมื่อเลือกใช้อิฐมวลเบาในการสร้างบ้าน ท่านก็มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
- อิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ 2 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 0.75 KgCo2/m2/ปี
- อิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ 4 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 0.76 KgCo2/m2/ปี

ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ :
คำนวณการประหยัดพลังงานด้วยโปรแกรม TCAS ในแบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ผนังของบ้าน 289 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร ผู้อาศัย 4 คน
แสดงค่าการประหยัดพลังงานจากค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้งาน และสภาพภูมิอากาศตามปีฐาน 2019
การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม Co2/ปี
แถมยังช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับคน 2 คนต่อปี และช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้ 2-4 องศาเซลเซียส
การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม Co2/ปี
แถมยังช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับคน 2 คนต่อปี และช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้ 2-4 องศาเซลเซียส
ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้อิฐมวลเบาคิวคอนในการสร้างบ้าน 1 หลัง เท่ากับเราได้ปลูกต้นไม้ จำนวน 25 ต้น