20 October 2023
 
โครงการ "เกษตรพอเพียง สร้างสุข" ขับเคลื่อนแนวคิด เกษตรพอเพียง ในโรงงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนสร้างเป็นแหล่ง Sharing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักพืชสวนครัว และการดูแลอย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละโรงงาน โดยการนำเศษวัสดุคอนกรีตมวลเบาที่เหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่า ทำเป็นแปลงผัก และใช้บดผสมในดินเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ดิน ช่วยทำให้ผักสวนครัวเจริญงอกงาม และปลอดสารพิษ