10 August 2023
Q-CON รับมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ ตอกย้ำองค์กรวิสาหกิจแห่งความสุข


 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายไกรฤกษ์ พัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON และนายนิคม วงค์คำคูณ ผู้จัดการโรงงานระยอง เป็นตัวแทนบริษัทคิวคอนอีสเทอร์น จำกัด หรือ QCE ขึ้นรับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบภายใต้โครงการ SMEs Happy and Productive Workplace (SHAP) ประจำปี 2565 โดยรับมอบจาก นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
Q-CON มุ่งให้พนักงานมีความสุขพื้นฐานทั้ง 8 ประการ ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม


 
โดยตัวอย่างโครงการ Q-CON Happy Workplace ได้แก่
Happy Body กิจกรรมการออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในองค์กร
Happy Brain กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานของบริษัท
Happy Money กิจกรรมปลูกผัก เกษตรพอเพียง สร้างสุข ขับเคลื่อนแนวคิด เกษตรพอเพียงในโรงงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาวะที่ดี และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าครองชีพไปในตัว


 
Happy Soul Q-CON มีการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
Happy Family กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของพนักงาน เช่น กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรัก กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเหล่านี้ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน