27 September 2022
 
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
จัดโดย สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล โอกาสนี้ คุณสมหมาย สนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี
เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน