29 May 2020
Download :  1 สารบัญ.pdf
Download :  2 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563.pdf
Download :  3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ.pdf
Download :  4 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563.pdf
Download :  5 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf
Download :  6 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน.pdf
Download :  7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.pdf
Download :  8 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562.pdf
Download :  9 ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน).pdf
Download :  10 แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน).pdf
Download :  11 แบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19).pdf
Download :  12 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563.pdf
Download :  13 แบบฟอร์มคำถำมล่วงหน้ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563.pdf
Download :  14 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562.pdf
Download :  15 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก..pdf
Download :  16 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข..pdf
Download :  17 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค..pdf
Download :  18 เอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.pdf