19 March 2020

​"แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล"

 
ท่านสามารถ Download เอกสาร ได้ที่นี่   Download : QCON- letter to SH postpone 2020 AGM-rev3-signed.pdf

และสามารถติดตามข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่          ตลาดหลักทรัพย์