25 February 2020

 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

 Download  1.สารบัญ.pdf

 Download  2.หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563.pdf

 Download  3.ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ.pdf

 Download  4.ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563.pdf

 Download  5.ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  6.วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  7.ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  8.การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562.pdf

 Download  9.แผนที่โรงแรมโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ.pdf

 Download  10.แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562.pdf

 Download  11.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก..pdf

 Download  12.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข..pdf

 Download  13.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค..pdf