07 August 2019

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า