22 January 2019

Q-CON คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

Q-CON ยกระดับมาตรฐานสู่ ECO FACTORY โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 พร้อมก้าวเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศน์

กรุงเทพฯ – สิงหาคม 2561 : คิวคอน ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ประจำปี 2561 โดยคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากความมุ่งมั่นของพนักงานที่ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้น พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศนอย่างยั่งยืน โดยมี นายธัญญา อิสรั่น (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Q-CON รับมอบรางวัลจากนายบรรจง สุกรีธา (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  จำกัด (มหาชน) หรือ คิวคอน กล่าวว่า “คิวคอน เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ต้องมาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมภิบาล ดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ และดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวด้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคมบริเวณรอบพื้นที่โรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชน 
จากความทุ่มเทและพยายามพัฒนาองค์กรบนวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ในปี2561

คิวคอนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทุกที่ไม่หยุดนิ่งคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้
คิวคอนพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบจะช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”
 
..................................................................
 
จากภาพ ซ้ายไปขวา
  1. นายธัญญา อิสรั่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรคัดส์ จำกัด(มหาชน) หรือ Q-CON
  2. นายบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล