23 February 2018

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

 Download  สารบัญ.pdf

 Download  หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561.pdf

 Download  สำเนารายงานการประชมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560.pdf

 Download  ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

 Download  ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561.pdf

 Download  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 Download  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  แผนที่โรงแรมโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ.pdf

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

 Download  แบบการลงทะเบียน.pdf

 Download  แบบขอรับรายงานประจำปี 2560.pdf