16 February 2016

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เอกสารแนบดังนี้

Download 
 

สารบัญ.pdf

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559.pdf

สำเนารายงานการประชมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558.pdf

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ.pdf

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม.pdf

แบบการลงทะเบียน.pdf

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.pdf

แผนที่โรงแรมโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ.pdf

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.pdf (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.pdf (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค..pdf (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

แบบขอรับรายงานประจำปี 2558.pdf