• แผนที่และการติดต่อ
Career

0อัตรา

ผู้แทนขาย

ประสบการณ์การทำงาน :

ความต้องการ

เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : ไม่เกิน 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการขายร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย 0-3 ปี
ความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความรู้ด้านการตลาดและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungnapa@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการขายและติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เข้มแข็งและมียอดขายมากขึ้น
3. ดำเนินการติดตามชำระเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
4. ดำเนินการประสานงานให้ข้อมูลแก่ลูกค้าตามนโยบายบริษัท
5. ดำเนินการติดตามและบริการลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

0อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

ประสบการณ์การทำงาน :

ความต้องการ

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :

เงินเดือน(THB) :

รายละเอียดของงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เช่น ยอดขาย, ส่วนแบ่งทางการตลาด
2. จัดทำรายงานข้อมูลตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่ม
4. ร่วมจัดทำแผนการตลาดของฝ่าย และแผนตลาดย่อยแต่ละสินค้า
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

0อัตรา

พนักงานผลิต

ประสบการณ์การทำงาน : -

ความต้องการ

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย/หญิง
การศึกษา ปวส.สาขายนต์ ผลิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :ไม่ระบุ

สถานที่ :ฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-35259-131 ต่อ 511 หรือเบอร์ 089-8648381
e–mail: rungnapa@qcon.co.th

เงินเดือน(THB) :ไม่ระบุ

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการคุมเครื่อง CNC 
2. ดำเนินการจัดก็บข้อมูลการผลิตลงในระบบ PC
3. ดำเนินการส่งงานเข้า Line การผลิตต่อไป
4. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักร CNC ทุกครั้งก่อนเดินเครื่องจักร
5. ดำเนินการเบิกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตให้กับหน่วยงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา