24 June 2022
โครงการ พี่มีกล่อง…น้องขอนะ  กล่องนมยูเอชที รีไซเคิลได้


 

โครงการที่ทาง Q-CON ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลคลองจิก โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”          เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และจิดสำนึกเรื่องการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องยูเอชทีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เกิดการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานฯ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
 

โดยเปลี่ยนกล่องนม UHT ในมือ ทำสื่ออักษรเบรลล์มอบให้น้องผู้มีความบกพร่องทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศและเข้าโครงการหลังคาเขียวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นำทีมโดยพี่สมหมายเเละพี่เพ็ญเเข ได้ส่งมอบกล่องนมเป็นจำนวน 1,150 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตาทำสื่ออักษรเบรลล์ โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศและเข้าโครงการหลังคาเขียว