14 March 2019

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

 Download  สารบัญ.pdf

 Download  หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562.pdf

 Download  สำเนารายงานการประชมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561.pdf

 Download  ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

 Download  ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561.pdf

 Download  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 Download  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.pdf

 Download  การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561.pdf

 Download  แผนที่โรงแรมโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ.pdf

 Download  แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561.pdf

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

 Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น​