04 February 2016
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรืองการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท